اخبار اقتصادی » تنها شهر ایران که از تحریم‌های آمریکا معاف شد کجاست؟